Chúng tôi đã sử dụng trình tạo đám mây văn bản (https://www.jasondavies.com/wordcloud/) để kiểm tra giao diện của nó bằng cách sử dụng các từ khóa từ trang web của chúng tôi.
Đây là kết quả của đám mây văn bản atarotcards.com:

Easy to use tarot cards spreads