Nên chọn cái này hay cái kia? Lợi và hại của cả 2?

Cards count: 6
(0)
Created: 2021-04-12 by user phanquynhthy2002
taro card King of Wands
King of Wands
taro card Devil
Devil
taro card Three of Wands
Three of Wands
taro card Chariot
Chariot
taro card Knight of Swords
Knight of Swords
taro card King of Cups
King of Cups
taro card Sun
Sun
taro card Eight of Pentacles
Eight of Pentacles
taro card Six of Pentacles
Six of Pentacles
taro card Knight of Cups
Knight of Cups
taro card Eight of Wands
Eight of Wands
taro card Seven of Swords
Seven of Swords
taro card High Priestess
High Priestess
taro card Ace of Swords
Ace of Swords
taro card Seven of Cups
Seven of Cups
taro card Seven of Wands
Seven of Wands
taro card Queen of Swords
Queen of Swords
taro card Knight of Pentacles
Knight of Pentacles
taro card Lovers
Lovers
taro card Ten of Cups
Ten of Cups
taro card Page of Pentacles
Page of Pentacles
taro card Six of Swords
Six of Swords
taro card Queen of Pentacles
Queen of Pentacles
taro card Nine of Cups
Nine of Cups
taro card Four of Swords
Four of Swords
taro card Empress
Empress
taro card Strength
Strength
taro card King of Pentacles
King of Pentacles
taro card King of Swords
King of Swords
taro card Two of Wands
Two of Wands
taro card Four of Cups
Four of Cups
taro card Four of Wands
Four of Wands
taro card Two of Pentacles
Two of Pentacles
taro card Temperance
Temperance
taro card Ace of Wands
Ace of Wands
taro card Moon
Moon
taro card Justice
Justice
taro card Queen of Wands
Queen of Wands
taro card Ten of Swords
Ten of Swords
taro card Hanged Man
Hanged Man
taro card Five of Pentacles
Five of Pentacles
taro card Six of Cups
Six of Cups
taro card Three of Pentacles
Three of Pentacles
taro card Eight of Swords
Eight of Swords
taro card Fool
Fool
taro card Hermit
Hermit
taro card Ten of Pentacles
Ten of Pentacles
taro card Three of Cups
Three of Cups
taro card Ace of Pentacles
Ace of Pentacles
taro card Seven of Pentacles
Seven of Pentacles
taro card Page of Wands
Page of Wands
taro card Five of Swords
Five of Swords
taro card Two of Cups
Two of Cups
taro card Five of Cups
Five of Cups
taro card World
World
taro card Wheel of Fortune
Wheel of Fortune
taro card Nine of Swords
Nine of Swords
taro card Emperor
Emperor
taro card Magician
Magician
taro card Page of Swords
Page of Swords
taro card Eight of Cups
Eight of Cups
taro card Two of Swords
Two of Swords
taro card Ten of Wands
Ten of Wands
taro card Knight of Wands
Knight of Wands
taro card Star
Star
taro card Six of Wands
Six of Wands
taro card Queen of Cups
Queen of Cups
taro card Hierophant
Hierophant
taro card Three of Swords
Three of Swords
taro card Page of Cups
Page of Cups
taro card Ace of Cups
Ace of Cups
taro card Tower
Tower
taro card Nine of Wands
Nine of Wands
taro card Five of Wands
Five of Wands
taro card Death
Death
taro card Nine of Pentacles
Nine of Pentacles
taro card Four of Pentacles
Four of Pentacles
taro card Judgement
Judgement
1
2
3
4
5
6

Very similar custom tarot spreads

Nên chọn cái này hay cái kia? Lợi và hại của cả 2?
Cards count: 6
Cards:
1) Lợi của 1;
2) Hại của 1;
3) Tôi sẽ thé nào nếu chọn 1;
4) Lợi của 2;
5) Hại của 2;
6) Tôi sẽ thé nào nếu chọn 2.